e-Resources

REFERENCE DATABASE

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับเพิ่ม อาจารย์สามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอเข้าอบรมการแนะนำฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยได้ที่นี่.. คลิก

อบรมการใช้งาน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สมัครเข้าอบรม : www.training.rmutt.ac.th
– ขั้นตอนการสมัคร : คลิกที่นี่
– ตารางการอบรม : คลิกที่นี่

การตรวจเช็คดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและเทคนิคการสืบค้น
– เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ : คลิกที่นี่
– คู่มือดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์  : คลิกที่นี่

e-Databases

Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาตพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัขศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Access Engineering เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหา วิชา วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับ เต็ม ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทคววามฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
CINAHL Complete เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง (จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ข้อมูลสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 เหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยทางการวิจัยด้าน การศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

หมายเหตุ : หากต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

 • วิดีโอคู่มือการใช้งาน คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Clinicalkey for nursing (CKN) เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านพยาบาลศาสตร์ และเภสัชกร ประกอบด้วย วารสารทางการพยาบาลฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 55 ชื่อเรื่อง, หนังสือชั้นนำทางด้านการพยาบาลฉบับเต็มมากกว่า 60 เล่ม, ข้อมูล Abstract จาก MEDLINE, คู่มือสำหรับผู้ป่วย Patient Education, ข้อมูลทาง Mosby’s Evidence Based nursing monographs, ฐานข้อมูลยา Drug monograph, ข้อมูล Practice Guidelines จากองค์กรแพทย์ต่างๆ ทั่วโลก, ข้อมูล Procedure Consult พร้อม Video multimedia, ข้อมูลรูปภาพต่างๆ พร้อมโหมดตัวช่วยทำ Presentation maker และข้อมูลตาราง Scales ข้อมูลทาง Labs ต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล

หมายเหตุ : หากต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอ Username และ Password ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Article Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูลสามารถสืบค้นได้ที่

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Computer & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเด็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นระบบสืบค้นฐานข้อมูล EDS ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 14 ฐานข้อมูล  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ  รวมถึง EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางสืบค้นเดียว (Single Search) ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมาก

 • สามารถใช้ Ebsco Discovery Service คลิก
Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological  & Agricultural Science

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Emerald Management e-Jounal เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพการตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

Nursing Reference Center Plus เป็นฐานข้อมูลใช้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกและให้บริการข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม

หมายเหตุ : หากต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

 • วิดีโอคู่มือการใช้งาน คลิก
ProQuest Dissertations & Theses : Full Text เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (Full-text)ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศกึษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

 • รายการหนังสือ ScienceDrirect  คลิก
 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 • เอกสารการอบรม ScienceDirect_2012 คลิก
scopus-icon Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป  แสดงบทคัดย่อ และจำนวนการอ้างอิงผลงาน โดยครอบคลุมบทความสาขาวิชาในด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถแสดงรายการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

ผู้สนใจสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ www.scopus.com

Logo_Springer Link SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ : ฐานข้อมูล Web of Science สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการต่างๆ ของฐานข้อมูลนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมทร.ธัญบุรีก่อน จากนั้นจะมีอายุการใช้งานฐานข้อมูลนอกเครือข่ายได้ 365 วัน ซึ่งสามารถล็อกอินใช้งานนอกเครือข่ายได้เลยหลังจากสมัครการใช้งานเสร็จ หากใกล้หมดอายุการใช้งานนอกเครือข่ายให้กลับมาทำการล็อกอินภายใน มทร.ธัญบุรี เพื่อเป็นการต่อการใช้งาน

e-Theses

ThaiLIS หรือ Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ บทความ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานภายในห้องสมุดสมาชิก เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Repository เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์  และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม
Research&Repository  เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รวบรวม โครงงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ และผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป รวมถึงเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม

e- Book

 logo-header-elib-rmutt
Digital Library (eLib@RMUTT) เป็นฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวม  E-Book,                  E-Magazine และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ ไว้
ด้วยกัน โดยสามารถใช้งานผ่าน Website (www.elib.rmutt.ac.th) และ Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า RMUTT E-Library สามารถ Download Application เพื่อใช้งานได้ฟรีไม่มี
ค่าใช้จ่ายการเข้าใช้ด้วย Application สามารถ login ด้วยรหัสเดียวกับ wifi ของมหาวิทยาลัยฯ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
  CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้  สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.crcnetbase.com

 • รายการ e-book ที่บอกรับ คลิก CRC LIST
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
eBook Nursing Collection เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 500 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่อใช้ในงานวิจัยสำหรับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company เป็นต้น

หมายเหตุ : หากต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

 • วิดีโอคู่มือการใช้งาน คลิก
EBSCO eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับโดย สกอ. ซึ่งเดิมที่รู้จักเป็น NetLibrary การสืบค้น สามารถเข้าสืบค้นได้โคยครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสั่งพิมพ์และบันทึกได้ครั้งละ 1 หน้า และสูงสุดไม่เกิน 60 หน้า ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดยืมหนังสือออกจากระบบได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://search.ebscohost.com

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
ScienceDirect ให้บริการ Journal/book ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ฯลฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่
 • รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Logo_Springer Link Springer Link เป็นฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
E-Library_logo ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เป็นระบบที่ใช้โปรแกรม I Love Library สำหรับจัดทำหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book หรือ e-Magazine)  เช่น หนังสือ วารสาร จุลสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และอื่นๆ ในการสร้างแหล่งข้อมูล E-Library เพื่อเพิ่มโอกาส การเรียนรู้ ของนักศึกษา และบุคลากรในองค์กรและภายนอกองค์กร และเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หนังสือและสื่อต่างๆ ขององค์กร  สู่ผู้สนใจผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet โดยการเผยแพร่ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

e-Newspapers

ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 10 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง *กรณีที่ใช้งานนอกระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต้องทำการ VPN 
iQNewsClip_logo iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสี ภาพขาว-ดำ และข้อความข่าว

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข่าวสารข้อมูลที่อยู่ในความสนใจอย่างสะดวกรวดเร็ว 

*ติดต่อขอ User & Password เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการฯ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 หมายเหตุ : สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่าน ระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804

e-Books

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้  โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดซื้อไว้สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งาน   Digital Library (eLib@RMUTT) เป็นฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวม  E-Book,                  E-Magazine และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ ไว้ ด้วยกัน โดยสามารถใช้งานผ่าน Website (www.elib.rmutt.ac.th) และ Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า RMUTT E-Library สามารถ Download Application เพื่อใช้งานได้ฟรีไม่มี ค่าใช้จ่ายการเข้าใช้ด้วย Application สามารถ login ด้วยรหัสเดียวกับ …

e-Databases (ต่างประเทศ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 14 ฐานข้อมูล ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) บวกกับฐานข้อมูลที่ได้บอกรับ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนิเทศ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย   อบรมการใช้งาน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สมัครเข้าอบรม : www.training.rmutt.ac.th– ขั้นตอนการสมัคร : คลิกที่นี่– ตารางการอบรม : คลิกที่นี่ การตรวจเช็คดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและเทคนิคการสืบค้น– เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ : คลิกที่นี่– คู่มือดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์  : คลิกที่นี่ หมายเหตุ : สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่านระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง …

e-Newspapers

ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์  เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping)  โดยการตัดข่าวที่น่าสนใจจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ พร้อมกับระบุแหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์ เช่น ฉบับที่ วันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็นต้น โดยรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้บริการผ่านฐานมูลออนไลน์ ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 10 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง *กรณีที่ใช้งานนอกระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต้องทำการ VPN  iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด …

e-Theses (ภายในประเทศ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ภายในประเทศที่ให้บริการสืบค้นผลงานทางวิชาการภายในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย วิทยานิพนธ์  บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ThaiLIS หรือ Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ บทความ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานภายในห้องสมุดสมาชิก เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ คู่มือการใช้งาน คลิก Repository เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์  และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม Research&Repository  เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รวบรวม โครงงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ และผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป …

EndNote Program

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Lirary OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้ หมายเหตุ : สำหรับโปรแกรม EndNote X9 หากผู้ใช้บริการไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมเองได้ให้นำ Notebook มาติดต่อเพื่อขอลงโปรแกรมได้ที่ อาคาร I-Work ชั้น 1 ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน โปรแกรม EndNote คู่มือการติดตั้งโปรแกรม EndNote คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote เอกสารประกอบการสอน  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562

VPN-RMUTT Service

ประกาศ! สำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งมิใช่เครือข่ายของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้โดยการติดตั้ง VPN ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง (ตามคู่มือแนบ) โดยการเข้าใช้งานต้องมี รหัสผ่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ การ Login เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi ของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคาร i-work โทร 0-2549-3074 VPN-RMUTT เป็นการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ จากภายนอก (โดยใช้ Modem หรือ adsl หรือ เครือข่าย internet อื่นๆ) คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows XP คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 7 (เวอร์ชัน 1)คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows  (เวอร์ชัน 2) คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 8 …

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

สมัครเข้าอบรมผ่านระบบ Training  ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บ Training  คลิก Database Library RMUTT โปรแกรม EndNote รวมคู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote  คลิก ฐานข้อมูลต่างประเทศ และภายในประเทศ EBSCOhost Research Databases> คู่มือการใช้งาน คลิก EBSCO Discovery Service (EDS)> คู่มือการใช้งาน คลิก ProQuest Dissertations & Theses> คู่มือการใช้งาน คลิก IEEE/IET Electronic Library (IEL) > คู่มือการใช้งาน คลิก ฐานข้อมูล ACM Digital Library> คู่มือการใช้งาน คลิก ฐานข้อมูล American Chemical Society> คู่มือการใช้งาน คลิก ฐานข้อมูล Web of Science> คู่มือการใช้งาน …

ฐานข้อมูล Corpus & Hoover

ฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และ ฐานข้อมูล  Hoovers ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก สามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual ฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus) : ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มี ในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ใน การวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http://www.bol.co.th/home) ฐานข้อมูล Hoover : เป็นฐานข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ มี ข้อมูลบริษัททั้งสิ้น 32 ล้านบริษัท ให้ข้อมูลบริษัทเชิงลึก โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้จากชื่อบริษัท ชื่อบุคคล และ ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการได้ (https://app.avention.com) คู่มือการใช้งาน DB Hoovers

ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์   สามารถสมัครและเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.turnitin.com **สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ หรือนักศึกษาที่ต้องการใช้งานภายใต้ Class ของห้องสมุด สามารถติดต่อขอ Class ID ในการสมัครใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ หรือกรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ขอ Class ID คลิก และส่งหลักฐานการเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรปัจจุบันมาทาง LINE ID:   @261pxuhc >> แบบฟอร์มสมัครสมาชิก คลิก สำหรับอาจารย์  (Instructor)>> แบบฟอร์มขอลบข้อมูล PAPER ID  คลิก ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Instructor ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Instructor ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Student   Guides and Resources for Instructor and …

ฐานข้อมูลจำแนกตามคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ที่ครอบ คลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ  โดยมีจำนวนวารสารฉบับเต็มมากกว่า  8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทคววามฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน Access Engineering เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหา วิชา วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับ เต็ม ไม่น้อยกว่า 300 …

ฐานข้อมูลทดลองใช้

​ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้แต่ละฐานข้อมูล ASME Digital Collection ฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิศวกรรม จากสำนักพิมพ์ ASME ได้เปิดให้ทดลองใช้งานวารสารของ ASME จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าใช้งานฐานข้อมูล คลิก รายชื่อวารสาร คลิก สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2563 หมายเหตุ สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่านระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอเข้าอบรมการแนะนำฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยให้แก่นักศึกษาได้ที่นี่… คลิก

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ฐานข้อมูล Creden Credit Score : ระบบประเมินความเสี่ยงลูกค้า ให้บริการด้านข้อมูลนิติบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะทั้งข้อมูลทั่วไป งบการเงิน กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ข้อมูลการเงิน  ภาพลักษณ์องค์กร การจัดอันดับ เป็นต้น รวมถึงการจัดอันดับธุรกิจประเทศไทยที่มีรายได้รวมมากที่สุดในแต่ละปี เข้าใช้งานฐานข้อมูล : https://creden.co >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น สามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นบ้างและยังถือหุ้นที่ไหนอีกด้วย >> วิเคราะห์ธุรกิจ ระบบจะวิเคราะห์ให้ว่าธุรกิจนั้นเติบโตขนาดไหนเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ >> บุคคลไหนเป็นกรรมการ บริษัทไหนบ้าง? รู้หมดเลยว่าคนไหนเป็นกรรมบริษัทไหนบ้างเมื่อเข้าดูในบริษัท ** กรุณาสมัครสมาชิก (ฟรี) เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของบริษัท   หน้าเว็บไซต์หลักฐานข้อมูล   หน้าการจัดอันดับธุรกิจประเทศไทย   หน้าข้อมูลทั่วไปของบริษัท

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ ชาย  หญิง คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยสำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน สำนักสหกิจศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา กองประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน กองกลาง หน่วยงานภายนอก  ระดับการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ป.บัณฑิต  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ประเภทผู้ใช้บริการ  อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  บุคคลภายนอก ตอนที่ 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่ใด  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย   ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ทุกวัน  ทุกสัปดาห์  ทุกเดือน  ไม่แน่นอน  ท่านทราบข่าวการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งใด  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) เว็บไซต์/ อีเมล/ เครือข่ายสังคมออนไลน์   อาจารย์/ บุคลากร/ บรรณารักษ์/ เพื่อน  เอกสาร/ แผ่นพับ/ ป้ายแนะนำการให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ …

สถิติการใช้ฐานข้อมูล

การใช้งานฐานข้อมูล ThaiLis ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย  ประจำปี พ.ศ. 2561    

1 ping

 1. […] สถิติการใช้ฐานข้อมูล […]

Leave a Reply