Return to งานบริการ

บริการ PRINTING ZONE

บริการ PRINTING ZONE   เป็นบริการที่ทางอาคารวิทยบริการจัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการ พิมพ์งานและนันทนาการ ผู้ใช้ต้องมี Username และ Password ของตนเอง (WiFi-RMUTT)

อาคารวิทยบริการเป็นผู้กำหนดให้สามารถใช้บริการได้ที่ IT Zone ชั้น 1

การสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ IT Zone   จำนวน 64 เครื่อง
เครื่องที่  Com01 ถึง  Com64

ติดต่อแลกบัตรพิมพ์ปริ้นงานได้ที่ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ  IT Zone

อัตราค่าบริการพิมพ์เอกสาร  
ขาว- ดำ :   ราคา 1 บาท  / แผ่น, หน้า
สี               :  ราคา 7 บาท / แผ่น, หน้า
(คำนวณค่าสี มากน้อยคิดราคา 7 บาท)

วิธีการชำระค่าบริการ :  ผ่าน Mobile Banking  ทุกธนาคาร

ขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์ และรับงานพิมพ์จากเครื่องปริ้นเตอร์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9881

ใส่ความเห็น