Category: เยี่ยมชม

ม.ค. 16

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายนครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=27435

ก.ย. 13

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=27094

ส.ค. 02

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26677

เม.ย. 27

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26487

มี.ค. 09

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26313

ก.พ. 22

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงา …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26179

ก.ค. 07

ต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย นบม. รุ่น 27

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=24852

ก.ค. 07

ต้อนรับสำนักหอสมุด ม.บูรพา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=24793

พ.ค. 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659

ธ.ค. 23

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=23663