Category: Photo gallery

ก.ค. 09

โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English zone

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริก …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30605

มิ.ย. 21

ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30500

ก.พ. 27

อบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30104

ต.ค. 30

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

        นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29671

ต.ค. 09

กิจกรรม Science Show วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29561

ต.ค. 03

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29387

ก.ย. 28

ขอเชิญชมนิทรรศการเรียนรู้ปฏิบัติการนักสืบราชการลับ SPY  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28999

ก.ย. 28

ต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการแ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29142

ก.ย. 28

สถานศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29098

ก.ย. 28

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29004