pluemchit sorawech

Author's posts

ส.ค. 23

Reference Database ฐานข้อมูลทดลองใช้ฟรี

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Datab …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33430

ส.ค. 18

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

บริการ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  สำหรับนัก …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33417

ส.ค. 10

ดาวน์โหลดคู่มือและขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33414

ส.ค. 08

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33411

ส.ค. 08

ขอแจ้งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33405

ส.ค. 08

โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาล …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33400

ส.ค. 05

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33385

ส.ค. 05

EndNote Program

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกร …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33381

ส.ค. 03

การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33371

ส.ค. 02

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33366