Tag: การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

Dec 19

การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง : ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สถาบัน 0iTraining by Kajornsak, 2555 บรรณลักษณ์ : 356 หน้า ISBN :  9789743652288 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.8.I64 ข136ก เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน โดยส่วนที่ 1 แนะนำการพัฒนา iPhone App แนะนำวิธีการพัฒนา iPhone App องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ทางเลือกในการพัฒนา iOS App เป็นต้น ส่วนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา Objective-C แนะนำการเขียนโปรแกรมแบบ Objective-oriented ร่วมกับการเขียนโปรแกรม Objective-C …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14877

Jan 11

พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic 2010

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554 บรรณลักษณ์ : 642 หน้า ISBN :  9786160804924 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.73.B3 บ253พ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มเติมเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเข้ามาหลายรูปแบบ ทำให้เรามีแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่หลากหลายขึ้น ซึ่งในหลังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการที่สำคัญต่างๆ ของ Visual Basic พร้อมด้วยเทคนิคการนำไปประยุกต์ใช้งานรูปแบบต่างๆ นอกจากจะเป็นการเพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมแล้ว ยังช่วยให้เห็นแนวทางการนำไปสร้างเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งานจริงได้ชัดเจน

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=8940

Dec 21

คู่มือเรียนภาษาซี : ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ พิมพ์ครั้งที่ : 10 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554 บรรณลักษณ์ : 379 หน้า ISBN :  9789749742846 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA76.73.C15 อ334ค เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้สอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี นำเสนอโดยใช้รูปภาพมาเป็นสื่อช่วยในการอธิบายหลักการและตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม แนวคิดในการเขียนซอฟท์แวร์ ชนิดข้อมูล ตัวแปรค่า ค่าคงที่ ฟังก์ชั่น การรับและการแสดงผลข้อมูล ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อน เช่น สตรัคเจอร์ ยูเนียน พอยเตอร์ พรีโปรเซสเซอร์ ไดเรกทีฟ และมาโคร เป็นต้น

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=8607

Apr 07

เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ฉบับวาจาจาวา

ผู้แต่ง : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล พิมพ์ครั้งที่ : 2 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 บรรณลักษณ์ : 351 หน้า ISBN :  978-974-03-2438-6 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.73.J38 ส239ร เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้นำเสนอหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวาจาจาวาสำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม โดยนำเสนอแนวคิดและรูปแบบของการประกอบชุดคำสั่งที่พบบ่อย ตามด้วยตัวอย่างโปรแกรมที่ทำงานได้จริง ประกอบการนำเสนอจำนวนมาก เช่น โปรแกรมประมวลผลจำนวน โปรแกรมประมวลผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมประมวลผลข้อความจากแฟ้มข้อมูล และจากเว็บเพจในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความหลากหลายมรการแปลงข้อกำหนดที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำมาเป็นโปรแกรม

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4559