Tag: ขอแจ้งการเปิดพื้นที่ให้บริการ

Jul 29

อาคารวิทยบริการ เปิดพื้นที่ในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal)

อาคารวิทยบริการ ได้เปิดพื้นที่ให้ตามปกติในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่ วันและเวลาทำการ (ช่วงสถานการณ์ Covid-19) เปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2 บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว)

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32089

May 27

ขอแจ้งการเปิดพื้นที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2 และ บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว) วันเวลาเปิดทำการ ดังนี้ เปิดบริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดบริการ : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ มือถือสแกน QR Code  เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์  3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31974