Tag: คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ

Jan 23

Solidworks ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม

ผู้แต่ง : จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ พิมพ์ครั้งที่ : 2 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2555 บรรณลักษณ์ : 192  หน้า ISBN :  9789743653001 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 จ138ซ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ Solidworks ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม เป็นโปรแกรมหลักในงานออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม 3 มิติ ที่มีความสามารถสูงและใช้งานงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะขึ้นรูปชิ้นงานเป็น Solid หรือ Surface มีเครื่องมือที่รองรับเป็นอย่างดีช่วยให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรม พื้นฐานการใช้โปรแกรม Solidworks สร้างชิ้นงาน การสร้างชิ้นส่วน 3 มิติ แบบเป็นขั้นตอน การประกอบชิ้นส่วน การสร้างภาพฉายแบบต่างๆ การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้วย Solidworks …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15783

Dec 19

เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ด้วย AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ชัชวาล ศุภเกษม พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555 บรรณลักษณ์ : 421 หน้า ISBN :  9786162041563 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ช358ข เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยลงมือปฏิบัติตามตัวอย่างงานจริงแบบทีละขั้นตอน เสริมด้วยเทคนิคและเคล็ดลับการเขียนแบบระดับมืออาชีพ ครอบคลุมงานเขียนแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ จัดองค์ประกอบแบบก่อนส่งพิมพ์ด้วยเลย์เอาต์ วิธีทำงานกับงานแบบหลานสเกล สร้างเทพเพลทแบบสมบูรณ์สำหรับงานเครื่องกลและสถาปัตย์ การใช้คำสั่งหมวด DRAW และ MODIFY อย่างละเอียด การเขียนโปรแกรม AutoLISP / Visual LISP เบื้องต้นเพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน การคำนวณสเกล Hatch และการคำนวณขนาดอักษรพร้อมตารางที่ค่าสเกลต่างๆ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14901

Sep 03

AutoCAD 2011 Workshop

ผู้แต่ง : วิทยา สงวนวรรณ และ ภูวนัย สงวนวรรณ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส, 2555 บรรณลักษณ์ : 318 หน้า ISBN :  9789747648737 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385ว582อ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่นนี้เป็นหนังสือประกอบการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เข้าใจหลักการเขียนแบบด้วย AutoCAD  เป็นการเรียนรู้การเขียนแบบด้วย AutoCAD แบบลงมือทำด้วยภาคปฏิบัติ โดยมีตัวอย่างเป็นโจทย์ และมีเฉลยคือวิธีทำให้ทำตามทีละ Step by Step จะช่วยให้มีทักษะเรื่อง CAD ได้เป็นอย่างดีและสามารถไปประยุกต์ใช้งานได้จริง      

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=13586

Feb 24

SolidWorks essentials & tutorials

ผู้แต่ง : ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ มลคล ทองเล็ก พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 บรรณลักษณ์ : 350 หน้า ISBN :  978-974-03-2665-6 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ช494ซ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ SOLIDWORKS ESSENTIALS & TUTORIALS ของ ผศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ ฉบับนี้ ถือว่าเป็นหนังสือที่สมบูรณ์แบบฉบับหนึ่ง โดยมีการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งยังครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่ระดับ Basic จนถึงระดับ Advance โดยตัวอย่างต่างๆ ที่จัดไว้ให้ในหนังสือ ก็สามารถนำไปประยุกต์เป็นรูปแบบการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในงานจริงได้ต่อไปอีกด้วย

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3967