Tag: ต้อนรับเยี่ยมชม

Nov 25

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32539

Mar 05

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการและอาคาร I Work เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561        

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=27950

Sep 10

ต้อนรับ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะเข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันทร์ รองผู้อำนวยการ นำเยี่ยมชมให้บริการของทางสำนํกฯ ณ อาคารวิทยบริการ     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 กันยายน 2557

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20747

Apr 04

ต้อนรับเยี่ยมชม มทร.ล้านนา

ต้อนรับคณะบุคลากรจากงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่   เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20080

Mar 21

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเยี่ยมชม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาประชุมเครือข่ายการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 23 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศด้านไอที เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=19975