Tag: สถิติ

Jul 22

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข พิมพ์ครั้งที่ : 6 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 บรรณลักษณ์ : 219 หน้า ISBN :  9789743652080 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : H 62 ศ452ก เนื้อหาโดยสังเขป เนื้อหาที่ได้นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้จำแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ บทที่ 1 วิธีวิทยาการวิจัย เป็นการกล่าวถึงกระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมถึง ความหมาย ขั้นตอนการจำแนก ประเภทของการวิจัย มโนทัศน์พื้นฐาน ตลอดจนปัญหาการทำวิจัยโดยทั่วไป บทที่ 2 สถิติศาสตร์ ได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่ครอบคลุมถึง ความหมาย การจำแนกประเภทของสถิติ การทดสอบนัยสำคัญของสถิติ ข้อตกลงเบื้องต้นที่สำคัญของสถิติทดสอบต่างๆ รวมทั้งปัญหาของการใช้สถิติ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=12802

Mar 28

แบบแผนการวิจัยและสถิติ

ผู้แต่ง : สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ พิมพ์ครั้งที่ : 2 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : บจ.ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง, 2554 บรรณลักษณ์ : 380 หน้า ISBN :  9789743509025 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : H 62 ส778บ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางบทง่ายต่อการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสถิติและการวิจัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้เขียน การค้นคว้าหาความรู้ที่ได้มาจากตำราเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และอีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่มีปัญหาในการวิจัยที่ให้ความสนใจ และติดตามสอบถามมาที่ผู้เขียนอย่างต่อเนื่อง บางหัวข้อผู้เขียนได้สอดแทรกความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัย การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นเวลาหลายปี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10972

Mar 28

สถิติวิศวกรรม : Engineering statistics

ผู้แต่ง : นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554 บรรณลักษณ์ : 367 หน้า ISBN :  9786160805631 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TA 340 น666ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เป็นการประยุกต์หลักทางสถิติในการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวเนื่องทางด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมี ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรืออุตสาหการ เนื้อหาประกอบด้วย 11 บทเรียนที่ปูพื้นฐานตั้งแต่สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการนำเสนอหรือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จนถึงสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10960

Oct 05

รายวิชา สถิติทั่วไป

รายวิชา สถิติทั่วไป อาจารย์ผู้สอน  โดย ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ หน่วยงาน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=440