Tag: อาคารวิทยบริการเปิดให้บริการ

Jul 08

เปิดพื้นที่ให้ตามปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)

อาคารวิทยบริการ ได้เปิดพื้นที่ให้ตามปกติในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันและเวลาทำการ (สถานการณ์ COVID-19)เปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.ปิด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว) การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ1. มือถือสแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่ ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ป้องการเพื่อลดโอกาสการรับและการกระจายแพร่เชื้อโรค

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32052