Tag: เรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis RMUTT

Mar 22

เรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis RMUTT

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน สมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis RMUTT ELLIS (English Language Learning and Instructor System) คือโปรแกรมสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis  เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4450