Tag: เวลาปิดบริการ

Apr 30

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ตามประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 26) ขอแจ้งขยายระยะเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33077

Dec 30

ขอแจ้งปรับเวลาเปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

อาคารวิทยบริการ ขอแจ้งปรับเวลาเปิดทำการ (กรณีพิเศษ) ดังนี้ วันที 4-8 มกราคม  2564  เปิดทำการเวลา  08.30-16.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32697

Oct 09

วันและเวลาเปิดบริการ (สถานการณ์พรก.ฉุกเฉิน)

วันและเวลาเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ (ช่วงสถานการณ์ พรก.ฉุกเฉิน) COVID-19 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 –  20.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดบริการ : วันหยุดราชการ และวันหยุดนขัตฤกษ์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32308

Jan 07

แจ้งเปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.

ขอแจ้งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั่วคราว เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข่องซึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบื่องต้นได้ติดตั้งไฟฟ้าสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการได้เข้าใช้บริการ ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบและขยายเวลาการเปิดให้บริการต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31227

Nov 29

วัน-เวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ

สำนักและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯจัดงานเลี่้ยงประจำปี และ ก่อนวันหยุดสิ้นปี จึงขอแจ้งปิดทำการตามวัน เวลา ดังนี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31137

Jan 11

ดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29859

Jan 16

ขอแจ้งเวลาปิดบริการ (กรณิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิศษ ในวันศุกร์ที่ 20  มกราคม 2560 ปิดบริการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=25483