Category: อบรมสัมมนา

มี.ค. 07

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิก สำนักวิทยบริการและเทคโนโล …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2017/03/07/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%a1/

ธ.ค. 23

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/12/23/%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7/

ก.ย. 08

ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้ง …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/09/08/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5/

ก.ค. 22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/07/22/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94-7/

ก.ค. 22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/07/22/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94-6/

ก.ค. 08

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/07/08/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94-5/

ก.ค. 08

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/07/08/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%97-2/

มิ.ย. 17

เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ AUA 2/2015

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครเรี …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/06/17/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad-2/

พ.ค. 27

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่”

เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/05/27/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94-3/

พ.ค. 27

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวและจูงใจคน”

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/05/27/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94-2/