Return to งานบริการ

พัฒนาทักษะด้านภาษา

  • SPEEXX (CLT)

SPEEXX เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา คนทำงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งออกแบบโดย digital publishing ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย

อ่านเพิ่มเติม…

  • RT-TEP

RT-TEP คืออะไร
เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ English Language Testing Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ the University of the Arts London ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ ชุดข้อสอบถูกออกแบบโดยนักวิชาการชั้นนำเพื่อทำการสอบและ ประเมินผลโดยเน้นความสมดุลระหว่างความต้องการของนักศึกษาเพื่อความสะดวกและการเข้าถึง โดยมีผลสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง การทดสอบมาตรฐาน Password เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.training.rmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและโอกาสในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรดังกล่าว โดยจะทำการเปิดสอนในระยะแรกที่อาคารวิทยบริการ และย้ายไปที่ อาคาร iWork@RT สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การเรียนการสอนจะดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก AUA ว่าเป็นผู้มีประสบการ์ณด้านการสอน เป็นผู้ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน

อ่านเพิ่มเติม…

  • ELLIS

โปรแกรม ELLIS คืออะไร
ELLIS เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดในทุกระดับภาษาจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก การเรียนจะมีลักษณะเป็น Interactive Multimedia Computer ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเลือกเวลาเรียนที่คุณสะดวกและเลือกระดับภาษาที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ด้วยการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โปรแกรม ELLIS นี้ได้รับการพัฒนาจากนักภาษาศาสตร์ชื่อ Dr.Frank Otto โดยใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาซอฟแวร์นี้ให้มีความสามารถทัดเทียมกับการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a Second Language) กับอาจารย์ที่เป็นบุคคล การเรียนผ่าน Interactive Multimedia Computer นี้จะช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับโปรแกรมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบกับเนื้อหาภาษาในโปรแกรมกับเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ใช้สอบของสถาบันต่างๆ ได้ เช่น TOEIC TOEFL โดยเนื้อหาบทเรียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/service/language-center/

Euro Talk : โปรแกรมเรียนภาษา

Euro Talk เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาสำเร็จรูป มี Con …

Sanako Pronounce : โปรแกรมเรียนภาษา

โปรแกรม Sanako Pronounce คือโปรแกรมสำหรับฝึกฝนและพัฒนาท …

Tell Me More: โปรแกรมเรียนภาษา

Tell Me More คืออะไร โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศัก …

Testing & Education Reference Center

ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center เป็นฐา …

SPEEXX (CLT): โปรแกรมเรียนภาษา

SPEEXX (CLT): โปรแกรมเรียนภาษา SPEEXX  (CLT) เป็นโปรแกร …

ELLIS: โปรแกรมเรียนภาษา

ELLIS เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนประสบความ …

ใส่ความเห็น