Return to พัฒนาทักษะด้านภาษา

Sanako Pronounce : โปรแกรมเรียนภาษา

โปรแกรม Sanako Pronounce คือโปรแกรมสำหรับฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำข้อความจากสื่อต่างๆ ที่มี เช่น จากใน Website, ไฟล์ Microsoft Word เป็นต้น โดยระบบจะใช้เทคโนโลยี Text To Speech Technology เพื่อการแปลงข้อความให้เป็นเสียง

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

  • ข้อความจะถูกแบ่งให้เป็นประโยคโดยอัตโนมัติ
  • ฟังเสียงของคำศัพท์หรือประโยค จากนั้นฝึกพูดตามเสียงที่ได้ยิน
  • ดูผลการออกเสียงของตัวเอง พร้อมกับคะแนนที่ได้รับ
  • เลื่อนฝึกประโยคถัดไปด้วยการคลิกเมาส์ที่ลูกศร

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook :  www.facebook.com/RMUTT.LanguageCenter
e-mail :  englishcenter@rmutt.ac.th
Tel. :  02-549-3658

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/service/language-center/sanako-pronounce-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2/

ใส่ความเห็น