ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

จิรภา เขียวหวาน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

ชนิดาพร สวนสีดา

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

เบญจมาศ เรืองฉาย

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

พิสมัย แดนไธสง

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

สุปราณี ใจแกล้ว

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

 

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

 

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

วิริยา สมบูรณ์ผล

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

รัชนี แสงแก้ว

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
บริการด้านภาษา

ชลิดา นิเวศเจริญไพศาล

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
บริการด้านภาษา

 

 

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

 

สมใจ วงศ์บุญรอด

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

วันดี เจียมสมบุญ

งานบริการตอบคำถาม

นภาพันธ์ ศรีปราชญ์

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

วิไลพร อู่คชสาร

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

สนธยา ทองดี

งานบริการ IT ZONE

บุศรินทร์ รักตวัฒน์

งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

 

วิไลวรรณ สิงหวิบูลย์

งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานบริการ IT ZONE

 

 

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม-งานบริการ IT ZONE

 

ปลื้มจิต โสระเวช

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม/ งานบริการ IT ZONE

 

ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา

 

 

วันชัย แก้วดี

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา

ดำรงศักดิ์ ศรัทธาคม

งานนวัตกรรมสื่อการศึกษา/
งานการศึกษาทางไกล

ณัฐชญานันท์  ทองเนียม

งานนวัตกรรมสื่อการศึกษา/
งานการศึกษาทางไกล

กิจติศักดิ์ งดสันเทียะ

งานนวัตกรรมสื่อการศึกษา/
งานการศึกษาทางไกล

 

 

ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

สุจิตรา ยอดเสน่หา
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พัชรา คงเหมาะ

งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

ฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

โกวิท สดแสงจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

เอกชัย แซ่คู

งานดูแลอาคารสถานที่/งานบริการตู้ Container Mini Fab Lab

เพ็ญศรี อวยพร

งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

สมชาติ   ขำสง่า

งานดูแลอาคารสถานที่/
งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

ธนบูรณ์  บุญพระสงฆ์

งานดูแลอาคารสถานที่/
งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

วีนา แตงสีนวน

งานแม่บ้าน

สาลินี   พุทธเสน

งานแม่บ้าน

สุชาดา   สุดมี

งานแม่บ้าน

มารินทร์ ลีล้อม

งานแม่บ้าน

ธนพร สุนทรเพราะ

งานแม่บ้าน

ยุพิน   ปิติไหว

งานแม่บ้าน