Jun 19

ขอเชิญนักศึกษามทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HANDMADE MAKET RMUTT

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา HANDMADE MAKET RMUTT (ฟรี)

กิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา โดยให้นักศึกษาสามารถนำสินค้าที่ผลิตเองมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ได้ศึกษาและนำมาจัดจำหน่าย เป็นการพัฒนาสินค้าของตนเอง การหารายได้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ด้านการตลาด


นักศึกษาที่สนใจนำสินค้ามาวางจำหน่าย สามารถยื่นแบบฟอร์มเพื่อจองพื้นที่ขายสินค้า โดยกรอกข้อมูลและยืนเอกสารได้ที่เคาร์เตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ก่อนวันที่จะมีการขายสินค้า 1 วัน (จองพื้นที่เป็นรอบการขาย เช่นขายของวันจันทร์ ส่งเอกสารจองบูธวันอาทิตย์ ) จับฉลากบูธและแจ้งผลทาง E-Mail
สถานที่ขายสินค้า บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
เริ่มขายขายสินค้า วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น. )

อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้
1 โต๊ะขนาด 60 x 150 เซ็นติเมตร 1 ตัว
2 เก้าอี้ 1 ตัว

ติดต่อประสานงาน
1. คุณสมใจ วงศ์บุญรอด โทร 02-5493653
2. คุณจิรภา เขียวหวาน โทร 02-5493654
3. เยาวลักษณ์ แสงสว่าง โทร 02-5493655

ที่มา :  https://www.rmutt.ac.th/content/46172

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30479