งานบริการ

อาคารวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการศึกษาคว้าคว้าด้วยตนเอง ให้บริการที่ทันสมัย ครบครัน เช่น การให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ อินเทอร์เน็ต หนังสือสิ่งพิมพ์ สนับสนุนในการจัดหา  พัฒนา  ผลิต และจัดระบบการบริการสื่อสารนิเทศทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

 • งานบริการยืม-คืนทรัยากรสารสนเทศ
 • งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Edutainment Zone)
 • งานบริการตอบคำถาม
 • งานบริการ IT Zone
 • งานประชาสัมพันธ์

2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยกรสารนิเทศ

 • งานวิเคราะห์ทรัพยกรสารนิเทศ
 • งานจัดหาทรัพยาการสารนิเทศ
 • งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

4. ฝ่ายพัฒนานิเทศอิเล็กทรอนิก (e-Library)

 • งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

5. ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา

6. ฝ่ายการศึกษาทางไกล

 • งานการศึกษาทางไกล

7. ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

 • งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ฝ่ายอาคารสถานที่

 • งานดูแลอาคารสถานที่

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/service/

บริการ Discussion Room

อาคารวิทยบริการเปิดบริการระบบจองห้อง Discussion  online …

บริการ Library Tour

ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Library To …

บริการ Wifi-RMUTT

การใช้งาน WiFi by RMUTT จุดเปิดให้บริการสมัคร WiFi RMUT …

บริการยืม-คืน (สมัครสมาชิก)

การสมัครสมาชิกห้องสมุด ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด  ได้ …

บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ

Edutainment Zone  บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสดุ ประเภทสาระ …

บริการแจ้งข่าวสารผ่าน SMS

บริการแจ้งข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ(SMS) สำนักวิทยบร …

พื้นที่ให้บริการ (Service area)

ชั้น 1 เคาน์เตอร์บริการประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์บริการ I …

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการใช้ …

เสนอหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนอาจารย์ นักศ …

แผนผังภายในอาคาร

 ข้อมูลอาคารวิทยบริการ                  ข้อมูลแผนผังภาย …

บริการวารสาร

      รายชื่อวารสารที่บอกรับเป็นสมาชิก มีให้บริการ ณ อา …

บริการ Devices printer

เป็นบริการที่ทางห้องสมุดจัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร …

บริการอินเตอร์เน็ตและปริ้นงาน

บริการที่ทางอาคารวิทยบริการจัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเ …

พัฒนาทักษะด้านภาษา

SPEEXX (CLT) SPEEXX เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับ …

การจองทรัพยากรสารนิเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถจองทรัพยากรที่ถูกยืมด้วยตนเองโดยจองผ่ …

การขอเลข ISBN/ISSN

การขอเลขมาตรฐานหนังสือ และวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถติดต …

บริการตอบคำถามและค้นคว้า

บริการแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้บริการค้นหาแหล่งข้อมูล สืบค้น …

การยืมต่อด้วยตนเอง

แนะนำการตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรต่อด้วยตนเองใน Web O …

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทุกท่านร่วมค …

ใส่ความเห็น