01

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
Circulation Service

 • บริการยืมกับเจ้าหน้าที่
 • บริการเครื่องยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง
 • ยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านแอปพิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
READ MORE
02

บริการ IT ZONE

 • บริการที่จัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการ โปรแกรมการทำงาน เรียนออนไลน์ และนันทนาการ
READ MORE
03

บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร
PRINTING ZONE

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสั่ง Printงาน และเครื่อง Print เอกสารด้วยตนเอง
READ MORE
04

บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Edutainment ZONE

 • บริการ DVD Player
 • บริการ NETFLIX
 • บริการ Learning Materials
READ MORE

05

บริการจองห้องออนไลน์
ROOM BOOKING SERVICE

 • บริการห้อง Discussion
 • บริการห้อง Garden
 • บริการตู้ Container Mini FabLab

READ MORE

06

บริการบอร์ดเกม
BOARD GAME

 • บริการยืมบอร์ดเกม เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การวางแผน คิดคำนวณ การตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์
READ MORE
07

บริการขอเลข ISBN/ISSN

 • บริการจดแจ้งการพิมพ์
 • บริการเลข ISSN
 • บริการเลข ISBN
 • ธุรการและลงรับหนังสือพิมพ์
READ MORE
08

บริการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์

 • วารสารฉบับปัจจุบัน
 • วารสารล่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี
 • วารสารล่วงเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป
READ MORE
09

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

 • แนะนำช่วยเหลือผู้ใช้บริการค้นหาแหล่งข้อมูล
 • สืบค้นฐานข้อมูลที่ทางห้องสมุดจัดให้บริการ
READ MORE
10

บริการด้านภาษา

 • SPEEXX (CLT
 • Chiness Mandarin
 • Sanako
 • Euro Talk
READ MORE