บริการด้านภาษา

บริการโปรแกรมสำหรับฝึกทักษะทางด้านภาษา ทั้งทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รวมถึงภาษาอาเซียน ซึ่งแต่ละโปรแกรมมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการมีการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนและการทำงานได้
SPEEXX (CLT) เป็นโปรแกรมเรียนด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา  และบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย
Chiness Mandarin เป็นโปรแกรมฝึกภาษาจีนกลางที่ให้บริการในรูแบบ USB ผู้เรียนสามารถฝึกฝนตั้งแต่เบื้องต้นถึงในระดับสูง บทเรียนอยู่ในรูปแบบของเกม เน้นคำศัพท์ การฟัง การออกเสียงเมื่อฝึกฝนครบทุกเรียนจะสามารถพูดและฟังได้อย่างมั่นใจ
Sanako โปรแกรม Sanako Pronounce คือ โปรแกรมสำหรับฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำข้อความจากสื่อต่างๆ ที่มี เช่น จากใน Website, ไฟล์ Microsoft Word เป็นต้น โดยระบบจะใช้เทคโนโลยี Text To Speech Technology เพื่อการแปลงข้อความให้เป็นเสียง
Euro Talk เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาสำเร็จรูปแบ่งบทเรียนเป็น 9-10 บทเรียนแล้วแต่ระดับ เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟังและการพูด การอ่านและการเขียน ประกอบด้วย การฝึกฝนคำศัพท์พร้อมความหมาย การฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ และกิจกรรมการทบทวนหลังจากการเรียนในรูปแบบของเกม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. โทร :02-549-3658