บริการด้านภาษา

บริการโปรแกรมสำหรับฝึกทักษะทางด้านภาษา ทั้งทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รวมถึงภาษาอาเซียน ซึ่งแต่ละโปรแกรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี มีการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนและการทำงานได้

SPEEXX (CLT) เป็นโปรแกรมเรียนด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา  และบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย Click

Chinese Mandarin เป็นโปรแกรมฝึกภาษาจีนกลางที่ห้องสมุดให้บริการในรูปแบบ Thumbdrive  ผู้เรียนสามารถฝึกฝนตั้งแต่เบื้องต้นถึงในระดับสูง บทเรียนอยู่ในรูปแบบของเกม เน้นคำศัพท์ การฟัง การออกเสียงเมื่อฝึกฝนครบทุกเรียนจะสามารถพูดและฟังได้อย่างมั่นใจ Click

Sanako โปรแกรม Sanako Pronounce คือ โปรแกรมสำหรับฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำข้อความจากสื่อต่างๆ ที่มี เช่น จากใน Website, ไฟล์ Microsoft Word เป็นต้น โดยระบบจะใช้เทคโนโลยี Text To Speech Technology เพื่อการแปลงข้อความให้เป็นเสียง Click

20240109-cover-asean lan

ASEAN Language Learning  เรียนรู้ภาษาอาเซียนด้วย Wizer Electronic Reader ใช้งานกับหนังสือชุด"ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน" เริ่มตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง  "เสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สนุกและได้ผล ด้วยเสียงอ่านจากเจ้าของภาษา" Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. โทร :02-549-3658

การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา และวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >>ระบบลงทะเบียนออนไลน์<<
20220825-language-rmutt-01

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Password English Test (Password) หรือ เรียกอีกชื่อ RT-TEP เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ ชุดข้อสอบถูกออกแบบโดยนักวิชาการชั้นนำเพื่อทำการสอบและประเมินผลโดยเน้นความสมดุลระหว่างความต้องการของนักศึกษาเพื่อความสะดวกและการเข้าถึงโดยมีผลสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง การทดสอบมาตรฐาน Password สามารถให้ผลที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีข้อมูลทดสอบดังกล่าว Password เทียบได้กับมาตรฐาน CEFR (Common European Framework) Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม อาคารฝึกกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
โทรศัพท์ 02-549-4079 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)