ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ.

เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา

ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้ โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดซื้อไว้สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บริการสนับสนุนการวิจัย

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หรือโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานวิจัย

สามารถใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของวารสาร เพื่อดูค่าดัชนีคุณภาพ และสนับสนุนกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์และดูภาพรวมการอ้างอิงของงานวิจัย สำหรับดูค่าดัชนีการประเมินผลของวารสาร เพื่อทำการเปรียบเทียบวารสารที่ต้องการตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานได้

การใช้บริการนอกพื้นที่เครื่องข่าย มทร.ธัญบุรี (VPN)


VPN-RMUTT เป็นระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลั ที่อยู่นอกสถานที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายส่วนตัวของมหาวิทยาลัยฯ เสมือนว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้ Remote Desktop Connection , ERP , การสืบค้นงานวิจัย โดยการเข้าใช้งานต้องมี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ การ Login เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi ของมหาวิทยาลัย