ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในต่างประเทศและภายในประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ทรัพยากรและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

e-Databases

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่างประเทศ สนับสนุนโดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนิเทศ มทร.ธัญบุรี

การตรวจเช็คดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและเทคนิคการสืบค้น

หมายเหตุ : ท่านสามารถใช้บริการฐานข้อมูลอเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศได้เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายก่อนการใช้งาน ซึ่งสามารถทำได้ 2 ช่องทาง (Note: In the case of being outside the university network Please connect to the network before use. This can be done in 2 ways.)

 1. เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบ OpenAthens เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Connect to the network via the OpenAthens system to verify your identity before accessing the electronic database)
 2. เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (Network through the VPN system specified by the university.)

Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

วิดิโอการใช้งาน คู่มือการใช้งาน

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

รายการชื่อเรื่องที่บอกรับ คู่มือการใช้งาน

American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

รายการชื่อเรื่องที่บอกรับ คู่มือการใช้งาน

CINAHL Complete เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง (จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ข้อมูลสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 เหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยทางการวิจัยด้าน การศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ
หมายเหตุ : หากต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

วิดีโอการใช้งาน คู่มือการใช้งาน

Clinicalkey for nursing (CKN) เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านพยาบาลศาสตร์ และเภสัชกร ประกอบด้วย วารสารทางการพยาบาลฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 55 ชื่อเรื่อง, หนังสือชั้นนำทางด้านการพยาบาลฉบับเต็มมากกว่า 60 เล่ม, ข้อมูล Abstract จาก MEDLINE, คู่มือสำหรับผู้ป่วย Patient Education, ข้อมูลทาง Mosby’s Evidence Based nursing monographs, ฐานข้อมูลยา Drug monograph, ข้อมูล Practice Guidelines จากองค์กรแพทย์ต่างๆ ทั่วโลก, ข้อมูล Procedure Consult พร้อม Video multimedia, ข้อมูลรูปภาพต่างๆ พร้อมโหมดตัวช่วยทำ Presentation maker และข้อมูลตาราง Scales ข้อมูลทาง Labs ต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล
หมายเหตุ : หากต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอ Username และ Password ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

คู่มือการใช้งาน

Engineering Source เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก อาทิเช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์

 • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า1,600 ชื่อเรื่อง
 • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง


วิดิโอการใช้งาน คู่มือการใช้งาน

EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

วิดิโอการใช้งาน คู่มือการใช้งาน

IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

คู่มือการใช้งาน ภาษาไทย คู่มือการใช้งาน English

Emerald Management e-Journal มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่

 1. Accounting, Finance & Economics
 2. Business, Management & Strategy
 3. Tourism & Hospitality Management
 4. Marketing
 5. Information & Knowledge Management
 6. HR, Learning & Organization Studies
 7. Operations, Logistics & Quality
 8. Property Management & Built Environment
 9. Public Policy & Environmental Management

รายการชื่อเรื่องที่บอกรับ คู่มือการใช้งาน

Nursing Reference Center Plus เป็นฐานข้อมูลใช้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกและให้บริการข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม หมายเหตุ : หากต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

วิดีโอการใช้งาน

Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป แสดงบทคัดย่อ และจำนวนการอ้างอิงผลงาน โดยครอบคลุมบทความสาขาวิชาในด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถแสดงรายการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม

คู่มือการใช้งาน

SciVal เป็นฐานที่ช่วยในการประเมินและวางแผนสร้างกลยุทธ์ในการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหน่วย (Module) ข้อมูลที่ได้จะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) ในสถาบันหรือหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดทางด้านการวิจัยจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Qualitative Analysis) ซึ่งจะช่วยเหลือทางด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ได้เป็นอย่างดี

คู่มือการใช้งาน

SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

รายการชื่อเรื่องที่บอกรับ คู่มือการใช้งาน

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสาร สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่

 1. Agricultural and Biological Sciences
 2. Computer Science
 3. Engineer
 4. Social Sciences

คู่มือการใช้งาน ภาษาไทย คู่มือการใช้งาน English


e-Theses

เป็นการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ภายในประเทศ สำหรับสืบค้นผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย และผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ

Repository เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม

Research&Repository เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รวบรวม โครงงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ และผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป รวมถึงเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม

ThaiLIS หรือ Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ บทความ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานภายในห้องสมุดสมาชิก เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ


e-Newspapers

ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) โดยการตัดข่าวที่น่าสนใจจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ พร้อมกับระบุแหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์ เช่น ฉบับที่ วันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็นต้น โดยรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้บริการผ่านฐานมูลออนไลน์

NCX เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารในประเทศ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ฉบับขึ้นไป ครอบคลุมทุกหมวดข่าว ได้แก่ ธุรกิจ ไอทีและสื่อสาร สินค้าอุปโภค/บริโภค เศรษฐกิจ การเมือง เกษตรกรรม/สินค้าโภคภัณฑ์ ท่องเที่ยว บันเทิงและกีฬา การศึกษา และอื่นๆ รวมทั้งข่าวของหน่วยงาน ผู้บริหาร และหน่วยงานภายใต้สังกัด ข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ และมติคณะรัฐมนตรี ด้านการเงิน การค้า การลงทุน และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลวิจัยของหน่วยงานรัฐและเอกชน ข้อมูลสำรวจความคิดเห็น (โพลล์) กฎระเบียบ และข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแล และยังมีการรวบรวมข่าว บทความ โพสต์ ทวีต และกระทู้ จากสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2,000 เว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์ Pantip และโพสต์จากสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ครอบคลุมเฟซบุ๊กแฟนเพจ, ช่องยูทูป, ทวิตเตอร์ ของบัญชีสื่อไม่ต่ำกว่า 10,000 บัญชี โดยสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 1 ปี และการแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาจะต้องมีหัวข้อข่าว เนื้อหาของข่าวบางส่วน และลิงก์เชื่อมโยงไปที่ต้นทาง

Login เข้าใช้งานด้วย e-Mail มหาวิทยาลัย (...@rmutt.ac.th, ...@mail.rmutt.ac.th, ...@en.rmutt.ac.th) **การเข้าใช้งานฐานข้อมูลข่าว : ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิน 10 Uesr  หากไม่มีการเคลื่อนไหวหน้าจอเกิน 15 นาที ระบบจะ Logout ออกให้อัตโนมัติ