เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวิจัย

Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บและรวบรวมบทคัดย่อ รวมถึงการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลให้บริการโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นฐานข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายในการบอกรับการเป็นสมาชิก แต่บางรายการสามารถแสดงรายการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มได้ ในส่วนเฉพาะบทความที่เข้าถึงแบบ Open Access (OA) เท่านั้น ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในฐานข้อมูลมีให้บริการรายละเอียดของผู้เขียนบทความ รวมถึงรายละเอียดของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทคัดย่อของงานวิจัย และ Scopus ยังมีเครื่องมือช่วยในวิเคราะห์เมตริกการอ้างอิงตามผู้เขียน รวมทั้งบทความเฉพาะของผู้เขียน ด้วยรหัสผู้เขียน ให้สามารถแสดงบทความทั้งหมดของผู้เขียนรายนั้น เอกสารที่มีการอ้างอิงผู้เขียน ค่าดัชนี-h และอื่น ๆ อีกมากมาย