การเข้าใช้บริการห้องสมุด

I ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการภายในห้องสมุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

I สมาชิกห้องสมุด คือ นักศึกษา  บุคลากร อาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สมัครสมาชิกกับห้องสมุด โดยการยืมให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ รวมถึงในระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด

I ประชาชนทั่วไป คือ บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าพื้นที่ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อขออนุญาตเข้าใช้บริการของห้องสมุดทุกครั้ง

 

มารยาทในการแต่งกาย 

I แต่งกายสุภาพ ผู้ใช้บริการห้องสมุดควรคำนึงถึงมารยาทในการแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เมื่อมาใช้ห้องสมุด อีกทั้งการแต่งกายที่สุภาพเป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคลิกภาพที่ดี

I แต่งกายให้เหมาะกับสถานที่ ผู้ใช้บริการห้องสมุดควรแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย

I แต่งกายให้มิดชิด ผู้ใช้บริการห้องสมุดควรสวมเสื้อผ้าที่เรียบร้อย ไม่เปิดเผยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากจนเกินไป

 

มารยาทในการเข้าใช้บริการแต่ละพื้นที่ 

I ผู้ใช้บริการควรใช้วาจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงเป็นที่รำคาญของผู้อื่น ไม่กระทำอนาจาร ไม่ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

I ผู้ใช้บริการไม่สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกประเภท ไม่เล่นการพนัน และไม่ลักขโมย

I ผู้ใช้บริการไม่นำขนมและอาหารเข้ามารับประทานภายในห้องสมุด ยกเว้นน้ำเปล่าและเครื่องดื่มที่มีฝาปิดมิดชิด ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บรรจุในขวด

“ห้องสมุดขอความร่วมมือผู้ใชับริการทุกท่านแต่งกายสุภาพและไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุด”

 

การใช้อุปกรณ์และพื้นที่ห้องสมุด 

I ผู้ใช้บริการไม่ใช้พื้นที่ของห้องสมุดเป็นสถานที่กวดวิชาหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์

I ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่เตรียมไว้เท่านั้น

I ผู้ใช้บริการไม่กระทำการใด ๆ ให้ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย

 

ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 

I ผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการห้องสมุด ห้องสมุดสามารถตักเตือนหรือไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการห้องสมุดได้

I ผู้ใช้บริการที่นำขนม อาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาภายในห้องสมุด เจ้าหน้าที่จะตักเตือน และให้นำขนม อาหารหรือเครื่องดื่มออกจากห้องสมุดทันที

I ผู้ใช้บริการที่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย หรือนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกจากห้องสมุดก่อนยืมตามระเบียบห้องสมุด จะดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ดังนี้

    • ตักเตือน และบันทึกการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน
    • ชดใช้ความเสียหายตามมูลค่า และตามกำหนดอัตราทรัพยากรของห้องสมุด

I หากเกิดเหตุที่นอกเหนือจากนี้ ห้องสมุดจะเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตามกฎระเบียบ หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป