โปรแกรม EndNote

EndNote เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Lirary OPAC) หรือจากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าสู่โปรแกรมด้วยตนเอง ซึ่งโปรแกรม EndNote สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ทั้งประเภท PDF, Word, PowerPoint, รูปภาพ, ตาราง, กราฟ ฯลฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการบรรณานุกรม และรายการบรรณานุกรมจะถูกจัดเก็บไว้ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) หรือที่เรียกกันว่า EndNote Library เพื่อให้สามารถนำข้อมูลรายการบรรณานุกรมเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม EndNote  

 

EndNote Output Styles – RMUTT  

 
รูปแบบสไตล์บรรณานุกรม หรือ Output Styles : เป็นรูปแบบบรรณานุกรมที่นำมาใช้ในการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรูปแบบสไตล์บรรณานุกรมเพื่อนำมาใช้งานบนโปรแกรม EndNote เพื่อให้โปรแกรมช่วยจัดการรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติเมื่อนำไปใช้งานร่วมกับไฟล์เอกสาร Word ตามรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัย สามารถดูวิธีการผ่านวิดีโอหรือคู่มือการติดตั้ง >>

วิดีโอการติดตั้ง Output Styles – RMUTT >> คลิก

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote  

 
วิดีโอการใช้งานโปรแกรม EndNote 20 >> คลิก

คู่มือแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม EndNote  

 
ข้อมูลเว็บไซต์อัปเดท ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565