บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการสนับสนุนการวิจัย

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ คลิก

บริการสนับสนุนการวิจัย

Scimago Journal & Country Rank (SJR) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของวารสาร เพื่อดูค่าดัชนีคุณภาพ (Journal Quartile Score : Q) คลิก

บริการสนับสนุนการวิจัย

EndNote Program เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คลิก

บริการสนับสนุนการวิจัย

Scopus เป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์และดูภาพรวมการอ้างอิงของงานวิจัย สำหรับดูค่าดัชนีการประเมินผลของวารสาร เพื่อทำการเปรียบเทียบวารสารที่ต้องการตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานได้ คลิก