บริการสนับสนุนการวิจัย

Turnitin-Logo

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ คลิก

SJR-Logo

ฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของวารสารที่มีให้บริการฟรี โดยสามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์วารสารด้วยการแยกตามสาขาวิชา หมวดหมู่วิชา ภูมิภาค/ประเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ หรือตามปีได้ คลิก

Savil-logo

ฐานข้อมูล SciVal เป็นฐานที่ช่วยในการประเมินและวางแผนสร้างกลยุทธ์ในการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหน่วย (Module) ข้อมูลที่ได้จะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) ในสถาบันหรือหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดทางด้านการวิจัยจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Qualitative Analysis) ซึ่งจะช่วยเหลือทางด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ได้เป็นอย่างดี คลิก

EndNote-Logo-2

EndNote Program เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
หมายเหตุ: ห้องสมุดให้บริการเฉพาะคู่มือการใช้งานเท่านั้น คลิก

Scopus-Logo

ฐานข้อมูล Scopus เป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์และดูภาพรวมการอ้างอิงของงานวิจัย สำหรับดูค่าดัชนีการประเมินผลของวารสาร เพื่อทำการเปรียบเทียบวารสารที่ต้องการตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานได้ คลิก