เครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวารสาร

Scimago Journal & Country Rank : SJR คือ เว็บพอร์ทัลที่รวบรวมวารสารและตัวชี้วัดค่าดัชนีของวารสารจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus® (Elsevier B.V. ) SCImago จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของวารสารที่มีให้บริการฟรี โดยสามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์วารสารด้วยการแยกตามสาขาวิชา หมวดหมู่วิชา ภูมิภาค/ประเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ หรือตามปีได้ ค่า SJR Quartile Score (Q) จัดอันดับวารสารที่มีค่า SJR ของวาสารในแต่ละสาขาไม่เท่ากัน เรียงลำดับจากค่าสูงสุดไปต่ำสุดตามลำดับ นักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารเพื่อดูดัชนีวัดคุณภาพ Quartile Score ของวารสารในแต่ละสาขาวิชาสำหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารได้