ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการใช้บริการของ สำนักวิทยบริการ พ.ศ.2548

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาความในระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

“วัสดุสารนิเทศ” หมายความว่า หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นทุกชนิดที่จัดให้บริการในห้องสมุดไม่ว่าจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียงหรือข้อมูลใด ๆ

ข้อ 5  ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อ 6 เมื่อมีเหตุจำเป็น ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดมีอำนาจเปลี่ยนแปลงวันและ เวลาให้บริการได้ โดยให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อรักษาประโยชน์ของห้องสมุดหรือความปลอดภัยของผู้ใช้ห้องสมุดผู้อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดมีอำนาจปิดบริการ หรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการเป็นการชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องประกาศล่วงหน้า

 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดได้แก่

7.1 นักศึกษามหาวิทยาลัย

7.2. อาจารย์มหาวิทยาลัย

7.3. พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว

7.4. บุคคลภายนอก/ศิษย์เก่า/ข้าราชการบำนาญ

ข้อ 8 การสมัครสมาชิกห้องสมุด

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการยืม- คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยใช้บัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย /บัตรพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ บริการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวด 2

ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดและการสมัครเป็นสมาชิก

ข้อ 9 บัตรสมาชิกห้องสมุดเป็นสิทธิเฉพาะตัว และผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องปฏิบัติดังนี้

9.1 ผู้บริการห้องสมุดสามารถใช้บริการได้ทุกพื้นที่

9.2 การใช้ทรัพยากรสารนิเทศและอุปกรณ์ของห้องสมุด ให้ใช้ ณ ที่ที่จัดไว้ให้

9.3 เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือ กระทำใด ๆอันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น

9.4 แต่งกายสุภาพ

9.5 การจองที่นั่ง การนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสมุดและการสูบบุหรี่ในห้องสมุดจะกระทำมิได้

9.6 ไม่ขีดเขียน ฉีก ตัด พับหรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุสารนิเทศ

9.7 ไม่นำวัสดุสารนิเทศออกนอกห้องสมุด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ

ข้อ 10 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 10 ผู้อำนวยการ หัวหน้าห้องสมุด บรรณารักษ์เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดมีอำนาจพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

10.1 ตักเตือน ห้ามปราม

10.2 ให้ออกนอกห้องสมุด

10.3 ประกาศให้ทราบพฤติกรรมแห่งการกระทำผิด

10.4 ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก

10.5 ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญา หรือให้มีการรับผิดตามกฎหมายต่อไป

หมวด 4

การใช้ทรัพยากรสารนิเทศและการให้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด

ข้อ 11 ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

11.1 ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่ ทรัพยากรสารนิเทศ ทั่วไปและทรัพยากรสารนิเทศที่มีลักษณะพิเศษ

11.2. ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ห้องสมุดอาจกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดให้เหมาะสมกับทรัพยากรสารนิเทศแต่ละประเภทได้

ข้อ 12 สิทธิในการยืมทรัพยากรสารนิเทศของสมาชิกแต่ละประเภท

นักศึกษาปริญญาตรี หนังสือทั่วไป 7 เล่ม / นวนิยาย 3 เล่ม ระยะเวลา 10 วัน
นักศึกษาปริญญาโท / ปริญญาเอก หนังสือทั่วไป 10 เล่ม / นวนิยาย 3 เล่ม ระยะเวลา 30 วัน
อาจารย์ หนังสือทั่วไป 10 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือทั่วไป 10 เล่ม / นวนิยาย 3 เล่ม ระยะเวลา 1 เดือน
ลูกจ้างชั่วคราว หนังสือทั่วไป 7 เล่ม / นวนิยาย 3 เล่ม ระยะเวลา 10 วัน
บุคคลภายนอก หนังสือทั่วไป 2 เล่ม / นวนิยาย 3 เล่ม ระยะเวลา 10 วัน

ข้อ 13 หลักเกณฑ์และวิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารนิเทศ

13.1 ต้องยืมด้วยบัตรสมาชิกของตนเอง ตามเวลาที่ห้องสมุดกำหนด และจะต้องคืนทรัพยากรสารนิเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด

13.2 ต้องคืนทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดทันทีในวันที่อายุการเป็นสมาชิกสิ้นสุด ภาคการศึกษา

13.3 การยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ สามารถยืมต่อได้ไม่เกินสองครั้ง ในกรณีที่มีผู้อื่นจองทรัพยากรสารนิเทศนั้น ห้องสมุดจะงดการต่ออายุการยืม

ข้อ 14 การยืมระหว่างห้องสมุด สมาชิกสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ได้ดังนี้

14.1 ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศที่เปิดบริการยืมระหว่างห้องสมุด

14.2 ห้องสมุดต่างคณะของมหาวิทยาลัย ฯ

ข้อ 15 อัตราค่าปรับการคืนวัสดุสารนิเทศเกินกำหนด

ทรัพยากรสารนิเทศทั่วไป อัตราค่าปรับ 3 บาท / วัน
ทรัพยากรสารนิเทศประเภท CD/DVD อัตราค่าปรับ 3 บาท / วัน

*หมายเหตุ : การยืมระหว่างห้องสมุด อัตราค่าปรับขึ้นอยู่กับระเบียบของห้องสมุดผู้ให้ยืมนั้น ๆ

ข้อ 16 หากสมาชิกประเภทนักศึกษาค้างชำระค่าปรับ หรือค่าทรัพยากรสารนิเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหาย

มหาวิทยาลัยจะงดการจดทะเบียนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป หรืองดการให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นั้น จนกว่าจะทำวัสดุสารนิเทศมาส่งคืนหรือติดต่อกับบรรณารักษ์เพื่อดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี

ข้อ 17 ความรับผิดชอบของสมาชิกห้องสมุด

17.1 ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรของผู้อื่นมายืมทรัพยากรสารนิเทศ

17.2 ต้องคืนทรัพยากรสารนิเทศภายในวันและเวลาที่กำหนดและต้องรับผิดชอบ ชำระค่าปรับการคืนทรัพยากรสารนิเทศเกินกำหนดเวลา

17.3 ต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรสารนิเทศที่ยืมทุกกรณีและเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารนิเทศก่อนยืมทุกครั้ง

17.4 เมื่อทรัพยากรสารนิเทศชำรุดเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือขาดหาย หรือเสื่อมสภาพไปหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องซื้อชดใช้ หรือชำระเงินเท่ากับราคาทรัพยากรสารนิเทศนั้นรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำทรัพยากรสารนิเทศเพิ่มอีก 50 บาท

17.5 ในกรณีที่ผู้ยืมได้ชำระค่าเสียหายตามข้อ 17.4 แล้ว หากผู้ยืมพบทรัพยากรสารนิเทศในเวลาต่อมา ให้นำทรัพยากรสารนิเทศส่งมอบห้องสมุด โดยจะเรียกร้องทรัพยากรสารนิเทศที่ชดใช้คืนไม่ได้

หมวด 5

การให้บริการการพริ้นงาน

ข้อ 18 ห้องสมุดมีบริการพิมพ์โดยอัตราค่าบริการดังนี้

พริ้นขาวดำกระดาษ A4 อัตราค่าบริการ หน้าละ 1 บาท
พริ้นสีกระดาษ A4 อัตราค่าบริการ หน้าละ 7 บาท

หมวด 6

การเงิน

ข้อ 19 เงินรายได้ตามระเบียบนี้หรือที่ได้รับจากการให้บริการอื่นใดของห้องสมุด สำนักฯ ดำเนินการส่งให้กองคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทเฉพาะกาล


ข้อ 20 ให้บรรดาบัตรสมาชิก บัตรอนุญาต และใบอนุญาตที่ออกตามระเบียบที่ ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ เป็นบัตรสมาชิกและบัตรอนุญาตตามระเบียบนี้และให้มีอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุตามที่กำหนดไว้ ตามระเบียบดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าห้องสมุดอาจเรียกให้ผู้ถือบัตรสมาชิกบัตรอนุญาตและใบอนุญาตดังกล่าวมาทำบัตรใหม่ตามระเบียบนี้ภายในเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ 21 ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าบำรุง หรือเงินใด ๆ แก่ห้องสมุดอยู่ในวันก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงมีหน้าที่เสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าบำรุง หรือเงินใด ๆอยู่ตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ จนกว่าจะชำระเสร็จ

ข้อ 22 ให้บรรดาประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติใด ๆ ที่ออกตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือมีประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ