บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Edutainment Zone) 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดให้มีบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสื่อวิชาการและสื่อเพื่อความบันเทิง
โดยบริการในรูปแบบดีวีดี และแบบออนไลน์ สื่อที่สามารถยืมกลับบ้านได้คือสื่อวิชาการ