Nov 29

วัน-เวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ

สำนักและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯจัดงานเลี่้ยงประจำปี และ ก่อนวันหยุดสิ้นปี
จึงขอแจ้งปิดทำการตามวัน เวลา ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31137

Nov 29

วันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31132

Nov 14

ต้อนรับ Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology จาก Mandalay Technological University

นายปองพล นิลพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ Prof. Dr. Zar Zar Wint (Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology) จาก Mandalay Technological University ประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง พร้อมทั้งแนวทางในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31086

Oct 09

ต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาคารวิทยบริการ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31017

Oct 03

ขอเชิญเข้าใช้งาน e-book Nursing Collection ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์

ขอเชิญเข้าใช้งาน e-book Nursing Collection ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์

eBook Nursing Collection เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 500 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่อใช้ในงานวิจัยสำหรับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ ต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

 • วิดีโอคู่มือการใช้งาน คลิก 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30977

Oct 03

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล  Computer & Applied Sciences Complete 

ขอเชิญใช้งานฐาน ข้อมูล  Computer &   Applied Sciences Complete  ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer & Applied Sciences Complete  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเด็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่   คู่มือการใช้งาน คลิก 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30959

Oct 03

 ขอเชิญทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล  Clinicalkey for nursing (CKN)

ขอเชิญทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล    Clinicalkey for nursing (CKN)   ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล

   Clinicalkey for nursing (CKN) เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านพยาบาลศาสตร์ และเภสัชกร ประกอบด้วย วารสารทางการพยาบาลฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 55 ชื่อเรื่อง, หนังสือชั้นนำทางด้านการพยาบาลฉบับเต็มมากกว่า 60 เล่ม, ข้อมูล Abstract จาก MEDLINE, คู่มือสำหรับผู้ป่วย Patient Education, ข้อมูลทาง Mosby’s Evidence Based nursing monographs, ฐานข้อมูลยา Drug monograph, ข้อมูล Practice Guidelines จากองค์กรแพทย์ต่างๆ ทั่วโลก, ข้อมูล Procedure Consult พร้อม Video multimedia, ข้อมูลรูปภาพต่างๆ พร้อมโหมดตัวช่วยทำ Presentation maker และข้อมูลตาราง Scales ข้อมูลทาง Labs ต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล

สำหรับผู้ที่ ต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

วิดีโอคู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30956

Oct 02

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล CINAHL Complete 

ขอเชิญใช้งาน ฐานข้อมูล CINAHL Complete  ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข

CINAHL Complete เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง (จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ข้อมูลสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 เหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยทางการวิจัยด้าน การศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ  (ใช้งานภายในเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ)

สำหรับผู้ที่ ต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30951

Oct 02

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete

Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาตพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัขศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30949

Oct 02

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ Nursing Reference Center Plus

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ Nursing Reference Center Plus

Nursing Reference Center Plus  เป็นฐานข้อมูลใช้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกและให้บริการข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม  (ใช้งานภายในเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ)

สำหรับผู้ที่ ต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

 • วิดีโอคู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30946

Sep 09

การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล http://www.turnitin.com
นักศึกษา :  ติดต่อขอรับ Class ID ในการสมัครใช้งานได้ที่ ชั้น 3  แสดงประจำตัวบัตรนักศึกษาขอรับรหัส
อาจารย์ : กรอกข้อมูลผ่านเว็บ เพื่อให้ admin สมัครให้ได้เท่านั้น

สมัครสมาชิก และ คู่มือ การเข้าใช้งาน  Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30827

Aug 28

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม STTA Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม  อาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto  (STTA)  Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย หัวหน้างานวิเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น.  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30782

Jul 26

จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น WALAI AutoLib

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2562 สำนักวิทยบริและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนจาก Walai AutoLIb 2.0 สู่เวอร์ชั่น WALAI AutoLib Ultimate ที่รองรับการทำงานที่มีประสิทธิ์ภาพมากกว่า โดยความรู้ในครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรทีมงานศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30690

Jul 25

เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to Innovator

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดพื้นที่ให้บริการ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี  ติดต่อขอรับบริการได้ที่เค้าเตอร์ยืมคืน อาคารวิทยบริการ   โทร 02-549-3643

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28891

Jul 19

บริการจองห้อง Discussion Online

อาคารวิทยบริการ มีบริการจองห้อง Discussion Room  เปิดให้บริการ ชั้น 1 – ชั้น 4 และ  Gerden Room 1-3     ดังนี้

 • วันจันทร์-วันศุกร์ :
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์:
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30669

Jul 18

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายวิรัช โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 ณ  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30640

Jul 02

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนสิงหาคม กำหนดจัดวันที่  6 สิงหาคม  และ  27 สิงหาคม 2562 รอบละ 10 คน

สนใจลงทะเบียนออนไลน์

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30533

Jun 19

ขอเชิญนักศึกษามทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HANDMADE MAKET RMUTT

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา HANDMADE MAKET RMUTT (ฟรี)

กิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา โดยให้นักศึกษาสามารถนำสินค้าที่ผลิตเองมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ได้ศึกษาและนำมาจัดจำหน่าย เป็นการพัฒนาสินค้าของตนเอง การหารายได้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ด้านการตลาด Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30479

May 17

การยืมหนังสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ  ขอแจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิก และต่ออายุสมาชิกเพื่อยืมทรัพยากรสารนิเทศ  ในเวลา 8.30- 20.30 น. ของทุกวัน

ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20.30 น.  เป็นต้นไป  ผู้ใช้บริการต้องยืม-คืนหน้งสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโมัติเท่านั้น  สอบถามเพิ่มเติมที่งานบริการยืม-คืน  โทร.0 2549 3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30411

May 07

แจ้งการชำระเงินผ่าน QR Payment ค่าปรับและค่าปริ้นงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งกำหนดวิธีการชำระเงินค่าปรับหนังสือ งานบริการยืมคืน  และการชำระค่าปริ้นงาน บริการ IT Zone  จะเริ่มใช้การชำระผ่าน QR PAYMENT เท่านัั้น  ได้ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (งดชำระเงินสด)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30354

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26590

Nov 12

แจ้งวันปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 วัน และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31078

Oct 15

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “English Lunch”

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ช่วงกิจกรรม “English Lunch” ทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.   ณ ห้อง Genden 1  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนตุลาคม กำหนดจัดวันที่ 22 ตุลาคม  และ 29 ตุลาคม  2562  รอบละ 10 คน

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31041

Oct 11

วันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 : วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 : ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 : วันปิยมหาราช

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31012