Oct 12

บริการห้องสมุดช่วงปิดเทอม

ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2553 อาคารวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการดังนี้วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=647

Oct 11

จุดบริการ Wifi- RMUTT

จุดบริการ WiFi-RMUTT
วันจันทร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เคาน์เตอร์บริการ IT Zone ชั้น 1
เวลา 16.30-21.00 – ห้อง Notebook Zone ชั้น 3
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
Last Updated ( Wednesday, 23 September 2009 )

จุดบริการ WiFi-RMUTT
วันจันทร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เคาน์เตอร์บริการ IT Zone ชั้น 1
เวลา 16.30-21.00 – ห้อง Notebook Zone ชั้น 3
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=620

Oct 11

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด
พ.ศ.2550
————————————————————-

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า
ด้วยการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ . 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า
ด้วยการใช้ห้องสมุด
พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการใช้บริการของ
สำนักวิทยบริการ พ.ศ.2548
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาความในระเบียบ
ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุสารนิเทศ” หมายความว่า หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นทุกชนิดที่จัดให้บริการในห้อง
สมุดไม่ว่าจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียง
หรือข้อมูลใด ๆ

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=582

Oct 11

ชั้นที่ 2

ชั้น 2
บริการห้องสมุดเฉพาะทาง
หมวด M ดนตรี                       หมวด N ศิลปกรรม      หมวด P ภาษาและวรรณคดี
หมวด TT งานฝีมืองานประดิษฐ์  หมวด TX อาหาร
Edutainment Zone
บริการยืม- คืนโสตทัศนวัสดุ
บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
ห้องภาษา
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
บริการถ่ายเอกสาร
งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (วิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=575

Oct 11

ชั้นที่ 3

ชั้น 3
Notebook Zone
บริการหนังสือทั่วไปหมวด Q – Z
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
ห้อง Discussion 3-1  3-2  3-3  3-4  3-5  3-6
บริการสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัย

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=572

Oct 11

ชั้นที่ 4

ชั้น 4
หนังสือทั่วไปหมวด A-L
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล
บริการหนังสืออ้างอิง นวนิยาย และเรื่องสั่น
เอกสารราชมงคล (รม.9)
หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง
บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
ห้อง Seminar 4-1
ห้อง Discussion 4-1  4-2

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=568

Oct 11

ชั้นที่ 5

ชั้น 5
ศูนย์บ่มเพราะผลิตสือการเรียนสำหรับการสอน
ห้องสติ-สันติ หนังสือหมวด BQ (พุทธศาสนา)
ห้องประชุมเมธาวี (120 ที่นั่ง)
ห้องคอมพิวเตอร์ผลิตสือ  (24 ที่นั่ง)
งานผลิตสื่อ / Studio
ห้อง Discussion 5-1

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=565

Oct 06

รายการการทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม

รายการการทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม
อาจารย์ผู้สอน  อ.สุรยุทธ์ เพ็ชรพลาย
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=474

Oct 05

รายการการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)ให้แก่เยาวชน

รายการการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)ให้แก่เยาวชน
อาจารย์ผู้สอน ผศ.คำรณ สุนทรานนท์
หน่วยงาน ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกอบด้วย 8 ตอน ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=467

Oct 05

รายวิชา หลักการตลาด (Principles of Marketing)

รายวิชา หลักการตลาด (Principles of Marketing)
อาจารย์ผู้สอน โดย คณาจารย์ภาควิชาการตลาด
หน่วยงาน ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=463