October 2018 archive

Oct 30

ขยายเวลาเปิดบริการชั้น 1-ชั้น 4 และDiscussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 22ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561      วันจันทร์-วันศุกร์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น. บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29708

Oct 30

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

        นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสานต่อกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ งานบริการ Discussion room และบริการ Maker space From maker to innovator สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29671

Oct 12

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านงานฝึกอบรม

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4  ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการงานฝึกอบรม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ อาคารฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29641

Oct 09

ขยายพื้นที่เปิดบริการทุกชั้น เป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการทุกชั้นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้บริการชั้น 1 – ชั้น 4 ดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-  24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.30- 21.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29617

Oct 09

กิจกรรม Science Show วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science Show เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561   โดยได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ นับแต่ความเชื่อมโยงอย่างน่ามหัศจรรย์ของสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ และ การสาธิตทดลองในกลศาสตร์แบบนิวตัน แรงหนีศูนย์กลาง เป็นแรงเทียมชนิดหนึ่ง มีทิศชี้ออกจากแกนของการหมุน และเสมือนว่าเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุที่กำลังหมุน

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29561

Oct 06

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2561  ดังนี้ วันที่  13  ตุลาคม 2561   –  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่  15  ตุลาคม 2561   –  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่  23  ตุลาคม 2561   –  วันปิยมหาราช

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29551

Oct 04

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments)

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments) เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ Jove ให้บริการในรูปแบบ Peer-reviewed Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัย หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biological, Medical, Chemical และ Physical ในรูปแบบวิดีโอ ฐานข้อมูล   สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2561 สามารถใช้งานได้ที่  https://www.jove.com/ คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก   https://www.facebook.com/RMUTTLibrary/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29374

Oct 03

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของมทร.ธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29387