บริการยืม-คืน

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

 • นักศึกษามหาวิทยาลัย
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
 • ศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี
 • ข้าราชการเกษียณ มทร.ธัญบุรี
 • บุคคลภายนอก
***รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากประกาศในแต่ละภาคการศึกษา
20220914-library-03

เกณฑ์การสมัครสมาชิก

 • บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า ค่าสมัครสมาชิก 400 บาท / ตลอดอายุสมาชิก
 • ข้าราชการเกษียณ มทร. (ยกเว้นค่าสมาชิก )
 • นักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี (ยกเว้นค่าสมาชิก)
20220914-library-04

หลักฐานการสมัครสมาชิก

 • นักศึกษาของมหาวิทยาลัย – บัตรบัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัย – บัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานและบัตรประชาชน
 • ศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี – บัตรประชาชนตัวจริง
 • ข้าราชการเกษียณ มทร. – บัตรประชาชนตัวจริง
 • บุคคลภายนอก – บัตรประชาชนตัวจริง - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
20220914-library-02

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการยืม-คืน
 • การต่ออายุสมาชิก ต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา
 • นำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • สมาชิกนักศึกษามีอายุจนถึงสิ้นภาคการศึกษา
 • สมาชิก อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หมดอายุเมื่อลาออกจากมหาวิทยาลัย

สิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท


ผู้มีสิทธิยืม กำหนดการยืม
นักศึกษาปริญญาตรี 7 เล่ม / 10 วัน
นักศึกษาปริญญาโท/ ปริญญาเอก 10 เล่ม / 30 วัน
อาจารย์ มทร.ธัญบุรี  10 เล่ม / 1 ภาคการศึกษา
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 10 เล่ม / 30 วัน
ศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี 2 เล่ม /10 วัน
ข้าราชการเกษียณอายุ มทร.  2 เล่ม /10 วัน
บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก 2 เล่ม /10 วัน
 

การชำระค่าปรับตรวจสอบค่าปรับที่เว็บไซต์  https://opac.rmutt.ac.th
ล็อคอินเข้าระบบด้วยรหัสWiFi-RMUTT
สแกน QR Code ชำระส่งหลักฐานการชำระเงินค่าปรับ RMUTT Library LINE ID: @988lcdsb

การใช้บริการห้องสมุด


- แสดงบัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ บัตรประชาชนทุกครั้งที่ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
- แต่งกายสุภาพ
- ไม่ขีด เขียน ฉีก ตัด ทรัพยากรสารนิเทศ
- การนำทรัพยากรสารนิเทศออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้ยืมตามระเบียบมีความผิดตามกฎหมาย