ม.ค. 23

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

ผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ : 456 หน้า

ISBN :  9786160810055

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 58.6 อ978ก

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีความสบูรณ์ในด้านเนื้อหาและได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้, การวิเคราะห์ความต้องการ, แบบจำลองกระบวนการ, แบบจำลองข้อมูล, การออกแบบระบบ และการสร้างระบบและการบำรุงรักษา พร้อมคำถามท้ายบทและเฉลย รวมถึงกรณีศึกษา

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15790