ม.ค. 23

เคมี 2

ผู้แต่ง : Chang, Raymond ; ผู้แปลและเรียบเรียง ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ทินกร เตียนสิงห์ และพรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

พิมพ์ครั้งที่ : 10

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ: แมคกรอฮิล, 2550

บรรณลักษณ์ : 373 หน้า

ISBN :  9786167060132

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QD 33 ช786ค

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ เคมี2 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงและแปลมาจากหนังสือ Chemistry เนื้อหาภายในเล่มมี 10 บท เนื้อหาต่อจากเล่ม 1 เริ่มจากบทที่ 16 – 25 ประกอบด้วยเรื่อง โลหะวิทยาและเคมีของโลหะ, เคมีของโลหะแทนรซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน, ธาตุอโลหะและสารประกอบ, กรด-เบส, สมดุลกรด-เบส และสมดุลการละลาย, เคมีไฟฟ้า, เคมีอนิทรีย์, พอลิเมอร์อินทรีย์สังเคราะห์และธรรมชาติ, เคมีในบรรยากาศ และเคมีนิวเคลียร์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15794