ม.ค. 23

เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์

ผู้แต่ง : สุทิติ ขัตติยะ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, 2555

บรรณลักษณ์ : 232 หน้า

ISBN :  9786163051370

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : P 96.E25 ส778ศ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิเทศศาสตร์, ปัจจัยการผลิตในงานนิเทศศาสตร์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ของผู้บริโภค, ตลาดและรบบกลไกของราคา, อุปสงค์ในงานนิเทศศาสตร์, อุปทานในงานนิเทศศาสตร์, ดุลยภาพในงานนิเทศศาสตร์, การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานนิเทศศาสตร์, วงจรเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ และแนวโน้มของเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15797