ม.ค. 23

เครือข่ายโมบายล์แบ็กฮอลล์ 3G/4G

ผู้แต่งพงศ์พันธุ์ ปริยวงศ์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพ ฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณลักษณ์ : 360 หน้า

ISBN :  9789740330226

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 6570.M6 พ132ค

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเทคโนโลยีของเครือข่ายขนส่ง ทั้งในส่วนของพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะส่วนของ RAN และ การนำเทคโนโลยีสื่อสัญญาไปประยุกต์ใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคต่างๆ ส่วนที่เป็นพื้นฐานประกอบด้วยความรู้ท่าวไปของโมบายล์บรอดแบนด์ ขอบเขตของเครือข่ายโมบานล์แบ็กฮอลล์ การพัฒนาเครือข่ายขนส่งเพื่อรองรับข้อกำหนดทางเทคนิคของเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การนำเทคโนโลยี MPLS มาปรับใช้กับเครือข่ายโมบายล์แบ็กฮอลล์ และการซิงโครไนซ์ของเครือข่ายโมบายล์แบ็กฮอลล์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15800