ม.ค. 23

3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ ไววานิชกิจ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ : 320 หน้า

ISBN :  9786160811434

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 5103.483 พ992ส

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง วิวัฒนาการของเครือข่ายสื่อสารไร้สายสู่ยุค 3.5G, พื้นฐานของเทคนิคการสื่อสารระบบเครือข่าย 3G, สถาปัตยกรรมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G, พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล, โครงสร้างการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยาบนเครือข่าย 3G และ 3.5G, ข้อกำหนดสำหรับการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ เป็นต้น

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15810