ก.พ. 07

จองห้อง Discussion online

อาคารวิทยบริการเปิดบริการระบบจองห้อง Discussion  online เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ระบบจองห้องวันต่อวัน เปิดจองในระบบเริ่มเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป  โดยจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบจอง  ติดต่อรับกุญแจเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จองห้องภายในเวลา 15 นาที มิฉนั้นถึงว่าสละสิทธ์

  • นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน แลกกุญแจห้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ
    ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ติดต่อรับกุญแจที่ ชั้น 3 ห้อง e-library Room
  • จองห้อง Discussion  คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=16003