มี.ค. 20

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

iG Publishing เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นาโนเทคโนโลยี สิ่ิงแวดล้อมสีเขียวในโรงงาน  วัสดุศาสตร์ทางด้านธุรกิจไฮโดรเจน อวกาศ ระบบเครื่องยนต์ เป็นต้น, มาตรฐานจากประเทศอังกฤษ, ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ สถาปัตยกรรมจากประเทศอัังกฤษ สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary  และ Function การใช้งานอื่น ๆ ใช้งานบัดนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2556 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://portal.igpublish.com

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=16355