ส.ค. 09

พูดอังกฤษรายวัน ก้าวทันอาเซียน (Speak english for asean)

130105ผู้แต่ง : สิริบุปผา อุทารธาดา

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556

บรรณลักษณ์ : 404 หน้า

ISBN :  9786162102011

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : PE 1131 ส731พ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับใช้ประกอบอาชีพ ทำงาน และติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในประชาคมอาเซียน และสามารถใช้ประกอบฝึกพูดภาษาที่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงศัพท์ สำนวนภาษา ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างทันสถานการณ์ได้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18107