ส.ค. 09

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2

130045ผู้แต่ง :   ชัด อินทะสี

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556

บรรณลักษณ์ : 337 หน้า

ISBN : 9786160814114

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 454 ช364ก

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย กำลังงานในสถานะอยู่ตัวไฟสลับวงจรสามเฟส ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันวงจรข่าย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ ตามลำดับ เพื่อให้เข้าใจถึงการวิเคราะห์วงจารเฟสเซอร์ทั่วไปในขอบเขตความถี่เชิงซ้อน อัตราส่วนการตอบสนองเอาต์พุตต่ออิตพุต ฟังก์ชันวงจรข่ายที่แปรผันกับความถี่ วงจรที่ถูกบังคับด้วยสัญญาที่นอกเหนือจากไซนูซอนยด์ในสถานะคงตัวด้วยอนุกรมฟูเรียร์

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18113