ม.ค. 18

ผู้ปกครองนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ มหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา : ร่วมด้วยช่วยพัฒนา ประจำปี 2557 ในงานสถาปนามหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557  นำผู้ปกครองนักศึกษาจะเข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=19348