มี.ค. 21

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเยี่ยมชม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาประชุมเครือข่ายการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 23 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศด้านไอที เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

smDSC_0062

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=19975