เม.ย. 04

ต้อนรับเยี่ยมชม มทร.ล้านนา

ต้อนรับคณะบุคลากรจากงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่   เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt030457DSC_0033

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20080