พ.ค. 22

กำหนดการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 22  พฤษภาคม 2557  ดังนี้

  1. เวลา  09.00 – 12.00 น.     หัวข้อ “เจาะลึกพม่า : โอกาสและอุปสรรคของไทย”
  2. เวลา  13.30 – 16.30 น.      หัวข้อ “เจาะลึกลาว : โอกาสและอุปสรรคของไทย”

สถานที่อบรม  ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่หน้างาน  หัวข้อโครงการอบรมลงทะเบียน เพิ่มเติม  http://mis.rmutt.ac.th/regisOnline/ntu/

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20347