พ.ค. 07

ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

ntu070558สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558  มีหัวข้อดังนี้

  1. หัวข้อ “การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย”
    เวลา 09.00-12.00 น.
  2.  หัวข้อ “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวและจูงใจคน”
    เวลา 13.30-16.30 น

สถานที่อบรม :   ห้องราชมงคลเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
เพิ่มเติมที่  www.arti.rmutt.ac.th 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22213