พ.ย. 13

ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก สำนักพิมพ์ McGraw-Hill Education

MHE_Logoสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์  ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก สำนักพิมพ์  McGraw-Hill  Education  (MHE) ซึ่งได้เปิดให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (eBooks)  เพื่อการสืบค้น  โดยให้บริการเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาศาสตร์  และธุรกิจ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล http://www.mhebooklibrary.com/ หรือผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด ได้ที่ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9039

McGrawHillEducation

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22924