พ.ย. 05

จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.      ณ ห้องอบรม ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ
โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แนะนำในส่วนของ Training on IEEE Xplore platform และวิทยากรจากต่างประเทศ   Mr. Alex Lin Yupeng, IEEE Client Services Manager  สอนการใช้งานการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูล IEEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เน้นเนื้อหาวิชาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ในด้านนี้  ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้เข้าอบรมตามลำดับการลงทะเบียน ดังนี้

 1. ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
 2. นางสาวสุมนา ปานสมุทร
 3. นายพร้อมพงศ์ ทองจำเริญ
 4.  นายกฤษณะ ทองสมบูรณ์
 5. นางสาวกาญจนา สาลี
 6. นายนิรุตติ์ เจริญกิจ
 7. นางสาวอารยา ทองเชื้อ
 8. นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์
 9. นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
 10. นางสาวรัชนี แสงแก้ว
 11. นางสาวชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 12. นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โง้ว
 13. นายมังกร กิติพัฒน์มนตรี
 14. นางเบญจวรรณ สีหามาตย์
 15. นางสาวพัชรา วงค์ตาผา
 16. ผศ.ดร.พนิดา สมประจบ

สอบถามรายละเอียด  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 02 549 3655

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29731