ม.ค. 03

แจ้งการลด Bandwidth การใช้บริการ Internet

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการลด Bandwidth เนื่องจากสายไฟเบอร์ในการให้บริการ Internet หลักขาด  จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดการใช้งาน Social Media  ทำให้ Bandwidth ลดลงจาก 4GB เหลือ 1GB  เพื่อให้การใช้งาน Internet เพียงพอต่อการทำงาน   ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ที่มา :  https://www.rmutt.ac.th/content/45331

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29836